Българско и европейско законодателство и нормативна уредба. Инициативи. Проекти и програми

Europe 2020

Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива от стратегията „Европа 2020“

Чрез водещата инициатива за ефективно използване на ресурсите в Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ се подкрепя преходът към ресурсно ефективна, нисковъглеродна икономика с цел постигане на устойчив растеж.   Природните ресурси са в основата на нашата икономика и качество на живот. Не можем да продължаваме да ги използваме, както досега. Повишаването на ресурсната…

ПламСи ООД-Разрешителни за дейност с отпадъци

Законодателство

Национално законодателство Закони Наредби Постановления Законодателство на Европейския съюз Директиви Регламенти  Решения Класификация на отпадъците Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците  Заповед РД-988/29.12.2006 г. на министъра на околната среда и водите изменена със Заповед РД-872/07.10.2010 г.(консолидирана версия) Заповед РД-872/07.10.2010 г. за изменение на Заповед РД-988/29.12.2006 г. на министъра на околната среда…