ПламСи ООД-Разрешителни за дейност с отпадъци

Законодателство

Национално законодателство Закони Наредби Постановления Законодателство на Европейския съюз Директиви Регламенти  Решения Класификация на отпадъците Наредба № 3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците  Заповед РД-988/29.12.2006 г. на министъра на околната среда и водите изменена със Заповед РД-872/07.10.2010 г.(консолидирана версия) Заповед РД-872/07.10.2010 г. за изменение на Заповед РД-988/29.12.2006 г. на министъра на околната среда…