Сепарираната и балирана хартия и картон са вторични суровини с много голям потенциал.