„ПЛАМСИ“ ООД ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ОПИК

Европейски съюз | Европейски фонд за регионално развитие