ЗаконодателствоПламси ООД | Вторични суровини

Законодателство

Закони, наредби, постановления и директиви

Национално законодателство

Законодателство на Европейския съюз

Класификация на отпадъците

Третиране на отпадъците

Битови отпадъци

Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци

Със Заповед № РД-744/ 29.09.2012 г. е утвърдена „Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци“. Методиката има за цел да подпомогне общинските и държавни органи при оценка на изпълнението на ангажиментите на страната по отношение на управлението на отпадъци, произтичащи от членството в ЕС.

Методиката следва да осигури въвеждане на единен подход за определяне и прогнозиране на количеството и морфологичния състав на битовите отпадъци, която ще подпомогне всички заинтересовани страни (държавните структури, общините, организациите по оползотворяване и др.) при дългосрочно планиране на процесите в сферата на управление на отпадъците.

Методиката определя минималните изисквания при извършване на морфологичен анализ, които следва задължително да се спазват от общините.

Пълният текст на документа може да се намери ТУК.

Специфични отпадъчни потоци

 

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

 

Вашият коментар