Услуги

Търговия с вторични суровини.

На първо място, има много видове отпадъци: битови (битови, търговски и строителни отпадъци), опасни (промишлени), биомедицински, електронни (електрически отпадъци), радиоактивни и др. Управлението на отпадъците включва събиране, транспортиране, валоризация и обезвреждане от тези отпадъци. В по-широк план, това е всяка дейност, свързана с организацията на управление на отпадъците от производството до крайното им третиране.

Всеки отпадък от разнообразните си видове изисква свой специфичен подход в процеса на управление. За правилното функциониране на системата за управление на отпадъците е необходим предварителен одит и анализ, като задължително на първо място се поставя въпроса за сортиране на отпадъка. То (сортирането) позволява отделянето на рециклируемите от нерециклируеми отпадъци, а впоследствие оползотворяването на остатъка отпадък в енергия.

Управлението на отпадъците е ключов компонент в способността на бизнеса да поддържа акредитация по ISO14001. Дружествата се насърчават да подобряват своята екологична ефективност всяка година с премахването на отпадъци чрез практики за възстановяване на ресурсите, които са дейности, свързани с устойчивостта. Един от начините да се направи това е чрез преориентиране на управлението на отпадъците към практики за оползотворяване на ресурсите, като рециклиране на материали като стъкло, парчета храна, хартия и картон, пластмасови бутилки и метал.

Процеси в управлението на отпадъците

Елементи и технологии в управлението на отпадъците включват следните процеси, които ние обслужваме, както следва:
  • Депа за отпадъци

  • Инсталации за изгаряне (Инсинератори)

  • Рециклиране

  • Биологична преработка

  • Събиране на отпадъците

  • Възстановени (спестени) енергия и ресурси

Нашите услуги включват следните отпадъци и дейности в процеса на тяхното управление.

Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от метал
Отпадъци от метал

Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни и цветни метали и услугите свързани с това.

Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от пластмаса и найлон
Отпадъци от пластмаса

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровини годни за рециклиране.

Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от хартия
Отпадъци от хартия

Рециклирането на хартията е процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт. Сепарираната и балирана хартия е суровина с голям потенциал.

Пламси ООД - Изкупува всички видове отпадъци от стъкло
Отпадъци от стъкло

Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне със стъклените отпадъци. Те не могат да се използват за производство на енергия, а за естественото им разлагане в природата са необходими хиляди години.

0
Работници & Служители
0
Локации
0
Обработени отпадъци (2018 г/т)

Свържете се с нас сега

КОНСУЛТИРАМЕ БЕЗПЛАТНО