ЕС насърчава прехода към кръгова икономика

ЕС насърчава прехода към кръгова икономика. Като резултат от предприетите мерки конкурентоспособността на ЕС ще се повиши в световен мащаб.

ЕС насърчава прехода към кръгова икономика. Като резултат от предприетите мерки конкурентоспособността на ЕС ще се повиши в световен мащаб.

Европейската комисия (EK) завиши изискванията си към управлението на отпадъците, като настоява за изграждането на по-засилени квоти за рециклиране в страните-членки на ЕС. Основната цел е постепенното внедряване на принципа на кръгова икономика, при която се стимулира повторното използване на вече рециклираните суровини. Това от друга страна ще доведе до създаването на 580 000 нови работни места в ЕС и ще допринесе за опазването на околната среда, като намали емисиите на парниковите газове.

Амбициозният план предвижда ЕС да рециклира 70% от битовите си отпадъци и 80% от отпадъците от опаковки до 2030 г.

Като резултат от предприетите мерки конкурентоспособността на ЕС ще се повиши в световен мащаб.

Според официално съобщение на ЕК в момента страните-членки рециклират 42 % от отпадъците си. Проблемът произлиза от различното ниво на рециклиране, касаещо отделните страни-членки. В Германия, например, 47 % от отпадъците се рециклират, 18 % от органичните се компостират, а само 35 % се изгарят. Като контраст се явява дейността на страните от Източна Европа и по-конкретно Румъния, която изхвърля 99 % от отпадъците си в депа.

За да се постигне баланс в екокултурата и зелената икономика, от 2025 г. ЕК ще наложи забрана за изхвърляне на подлежащи на преработка материали в депа за отпадъци. Идеалната цел е повторното рециклиране и употреба да се превърне в закон. За тази цел предстои да се елиминира широко разпространеният в момента принцип на линейната икономика, при който суровините се използват еднократно. При кръговата икономика целта по отношение на консумативите е да се използват неотровни и чисти компоненти, които могат да се върнат в биосферата. При трайните компоненти (метали, пластмаса) целта е да се използват повторно.

„Ако искаме да бъдем конкурентоспособни, трябва да извлечем максимума от нашите ресурси, а това означава да ги рециклираме и да ги използваме отново, а не да ги погребваме в депа за отпадъци”, заявява Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник.

 

Вашият коментар