Абонаментни планове

СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА!

Приемането и предаването на отпадъци от юридически лица на площадките на “ПламСи” ООД, се извършва съгласно чл.8 ал.1 и чл.39 ал.1 от ЗУО, въз основа на сключен договор и сертификат за произход по образец.

  • Договор за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали
  • Договор за изкупуване на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
  • Договор за покупко-продажба на негодни за употреба батерии и акумулатори
  • Договор за покупко-продажба на отпадъци от опаковки
  • Договор за продажба на излязло от употреба моторно превозно средство
  • Договор за разделно събиране на отпадъци