Дейности и услуги

Дружеството ни има богат опит в обслужването на производствени предприятия, търговски вериги, общини, учреждения и ведомства, частни клиенти. Потенциални наши клиенти са и могат да бъдат, както големи търговски вериги и промишлени предприятия, така и общини, учреждения, ВУЗ, банки и застрахователни компании. Широкия профил на обработваните от нас отпадъчни суровини ни дава възможност да предложим на своите клиенти атрактивни и дългосрочни условия на договорни отношения. Стремим се постоянно да повишим качеството на своята работа, както и да разнообразим спектъра от търговски предложения за своите клиенти. Мениджмънта ни е концентриран върху непрекъснатия мониторинг на процеса за правилно управление на отпадъците, тяхното оползотворяване, опазването на околната среда и условията на труд. Убедени сме, че бъдещето принадлежи на ниско въглеродните производства, на ефективността в използване на природните ресурси, което от своя страна е белег за правилен подход в управлението на отпадъците и рециклирането.

Предмет на дейността ни са изкупуване на отпадъци от

От метал

Нашата инвестиция във високопроизводителни машини за обработка на скрап ни позволява да предлагаме конкурентни цени за черни метали и услугите свързани с това.

От пластмаса

Смесените твърди битови отпадъци съдържат ценни съставки, като чрез механичните процеси, които прилагаме при третирането им ние ги превръщаме в суровини годни за рециклиране.

От хартия

Рециклирането на хартията е процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт. Сепарираната и балирана хартия е суровина с голям потенциал.

От стъкло

Рециклирането се счита за най-добрия начин за справяне със стъклените отпадъци. Те не могат да се използват за производство на енергия, а за естественото им разлагане в природата

Получени от дейността рециклируеми суровини

Банковата гаранция за площадките за метали ще намалее от 25 хил. на 15 хил. лв. © ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Черни метали

Рециклируеми суровели от цветни метали

Цветни метали

Пластмаса-най-новия и разпространен материал за опаковки.

Пластмаса

Рециклируеми суровини от хартия

Хартия

1 2