Стартира строежът на площадка за обработка на отпадъци за регион Левски-Никопол

На 22 октомври 2014 г., в землището на град Павликени стартираха строителните работи по изграждане на „Площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния“.

Гости на организираното по повода тържество бяха Архимандрит Георги – архиерейски наместник на Паликенска църковна епархия, кметовете на общините партньори, председателите на общински съвети от региона, представители на фирми и граждани.

Обектът ще се изпълнява в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/“, който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци“, в партньорство между пет общини: Никопол, Свищов, Павликени, Левски и Белене.

На 22 октомври 2014 г., в землището на град Павликени стартираха строителните работи по изграждане на „Площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния". © archive.dariknews

На 22 октомври 2014 г., в землището на град Павликени стартираха строителните работи по изграждане на „Площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния“. © archive.dariknews

Община Никопол е водещата организация по проекта, чиято обща стойност възлиза на 43 170 924,24 лв., като 40 752 469,76 лв. са по Оперативната програма „Околна среда“, а 2 418 454,48 лв. е съфинансирането от общинските бюджети.

Основните строителни дейности се извършват на площадката в село Санадиново – община Никопол, но поради голямата отдалеченост на Община Павликени, проектът предвижда и изграждането на площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния, която ще бъде разположена в землището на община Павликени.

Стартът на строителните работи по изпълнението на одобрения проект бе даден точно преди една година на площадката в село Санадиново. Там, върху площ от 173,981 дка. ще бъде разположен Регионалният център за управление на отпадъците и повечето от предвидените инсталации за управление на отпадъците в региона: Депо за неопасни отпадъци, Комбинирана инсталация за сепариране, Съоръжения за компостиране, Административни сгради, Вътрешни пътища, Зона, запазена за съхранение на почвата и бъдещото разширяване на площадката; Довеждащата техническа инфраструктура – ВиК, електроснабдяване, довеждащ път.

Стартът на строителните работи по изпълнението на одобрения проект бе даден точно преди една година на площадката в село Санадиново. © archive.dariknews

Стартът на строителните работи по изпълнението на одобрения проект бе даден точно преди една година на площадката в село Санадиново. © archive.dariknews

Към момента в етап на изграждане са всички подобекти на площадката: първа клетка за неопасни отпадъци, Комбинирана инсталация за сепариране, съоръженията за компостиране, административно-битовата сграда, Довеждащата техническа инфраструктура до площадката – ВиК, електроснабдяване, довеждащ път, като предстои насрочването на приемателна комисия за пускането в експлоатация на изграденото 3 км. електропроводно отклонение.

Бъдещата експлоатация на депото предвижда във II и III етап на изпълнение поетапното изграждане на две допълнителни клетки, което ще осигури експлоатацията на депото за 20 годишен период.

Изпълнението на Проекта до края на 2015 год. ще доведе до създаване на условия за изпълнение на изискванията на националното и европейското законодателство, както и на изискванията за изграждане на инфраструктура за управление на битовите отпадъци .

 

 

 

Източник: Дарик Нюз

Сметната палата откри нарушения в Наредбата за местните такси в Разград
Протести заради депо за отпадъци