Нулеви отпадъци

Това е многостранен подход за опазване на ресурсите.

Многостранен подход за опазване на ресурсите.

“Нулеви отпадъци” е стратегия комбинираща общностни практики, като повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на опаковките.

Движението “Нулеви отпадъци – Европа” обединява европейски общини и свързва международни неправителствени организации с местни групи за „Нулеви отпадъци“ с цел постепенно премахване на отпадъците, като начин за подобряване на екологичната и икономическа устойчивост и обществената сплотеност. Нулеви отпадъци означава проектиране и управление на продукти и процеси, по начин, който намалява обема и токсичността на отпадните материали, който съхранява и възстановява всички суровини, вместо да ги гори или заравя в сметища.

Това е многостранен подход за опазване на ресурсите.

Това е многостранен подход за опазване на ресурсите.

Какво означава „Нулеви отпадъци“?

  • Културна промяна 

Настоящият европейски модел на линейно производство, потребление и изхвърляне отговаря на неистината, че живеем в свят с неизчерпаеми суровини. През последните няколко десетилетия ние европейците живеем с растящ екологичен дълг към останалата част от света, тъй като внасяме почти четири пъти повече материали, отколкото изнасяме. Както се изтъква в Европейската стратегия за устойчиво развитие, необходима е промяна на модела. Но такава промяна трябва да стигне отвъд настоящата цел на Европейския съюз за „рециклиращо общество“; тя трябва да включва намаляване на потреблението на материали и енергия, за да се превърнем в общество без отпадъци.

  • Обществено участие

Образованието и участието на общностите са незаменими за успеха на всеки план за „Нулеви отпадъци“. Гражданите трябва да бъдат поканени да измислят и прилагат безотпадни практики и да участват активно в проектирането на системи за управление на ресурсите, целяща намаляване на отпадъците. Трябва да се предприемат продължителни кампании за обществено образование, които да са и подплатени с нужните средства, за да насърчават общественото участие.

  • Промяна на инфраструктурата

Производствената система и инфраструктурата за управление на отпадъците в Европа трябва да бъдат проектирани според следните приоритети:

  • Предотвратяване на отпадъците 

Предотвратяването на отпадъци трябва да се прилага в местните и секторни планове. Рамковата директива за отпадъците (РДО) изисква от държавите-членки да развият планове за предотвратяване на отпадъците. Необходими са цели за предотвратяване, които да мотивират действия на национално ниво.

  • Отговорността на промишлеността

Отговорността на промишлеността е ключов принцип за откриване на зелени работни места и за премахване на отпадъците от системата. – чрез проектиране на трайни продукти, които са лесни за поддържане и поправка; – чрез намаляване на опаковките и пре-проектиране на онези продукти, които не са безопасни за компостиране, повторна употреба или рециклиране; – чрез повторна употреба на части и материали, идващи от изхвърлени продукти и материали, според принципа на кръговата икономика, където всеки ‘отпадъчен’ изходен

 

Източник: За земята

Рециклирането на отпадъци е с огромен потенциал за България