Отпадъците не са приятна тема за размисъл

Ние просто ги изхвърляме в кофата и на кого после му пука дали ще се озоват в пещите за изгаряне, в океана или на Луната? Но така или иначе, отпадъците са „страничен продукт“ от живота ни, който можем да оползотворим по няколко изумителни начина.

Какво представлява рециклирането

Рециклирането е разлагане на вече ненужни предмети до съставните им части и материали, които се използват за направа на нови предмети или за вторични суровини, за да заменят намиращите се в природата. Предназначението на рециклирането е съхранение на земните ресурси, например чрез отсичане на по-малко дървета за производство на хартия; между другото, за да се произведе един тон хартия, са необходими между 2 и 3,5 тона дървесина. Друг важен аспект е намаляването на количествата отпадъци, които се връщат в природата. Това е сериозно предизвикателство, доколкото само населението на Европейския съюз генерира 1,3 милиарда тона отпадъци годишно.

Рециклирането е разлагане на вече ненужни предмети до съставните им части и материали

Рециклирането е разлагане на вече ненужни предмети до съставните им части и материали.

Сортирането е ключов фактор

Рециклирането започва със сортиране на отпадъците: ето защо е важно домакинствата да събират подлежащите на рециклиране отпадъци отделно от общия боклук. Предлагат се все повече обществени контейнери за разделно събиране на отпадъци, в които могат да се изхвърлят пет различни вида отпадни продукти: метал, прозрачно стъкло, цветно стъкло, хартия и пластмаси. Събраните материали се преработват в нова суровина за промишленото производство. Част от полиетиленовите бутилки например се рециклират в текстилната индустрия, като се превръщат в суровина за производство на различни видове конфекция.

Рециклирането на електронни отпадъци също представлява част от цялостния процес на рециклиране. Това е важно, тъй като остарялото електронно оборудване често съдържа замърсители като олово, живак, хром или кадмий, които, ако попаднат в почвата, водата или въздуха, могат да предизвикат редица екологични проблеми. Разделно събрани, електронните отпадъци се разглобяват на съставните им части, преработват се в металургични пещи и химичните вещества се неутрализират.

В Европа, рециклирането е особено разпространена практика в Германия (48%), следвана от Белгия и Швеция (с по 36%), след което се нареждат Словения и Дания (с по 34%). Същевременно датчаните произвеждат най-много отпадъци на глава от населението – 833 кг годишно.

Органичните отпадъци могат (и трябва) също да бъдат рециклирани

Въпреки че биоразградимите растителни отпадъци се разлагат от само себе си, струва си да бъдат събирани и използвани за компост. Първата стъпка е в отделното събиране на органични отпадъци – остатъци от маруля, увехнали цветя, обелки от картофи, утайка от кафе – което за мнозина може би е досадна и нехигиенична задача.

Органичните отпадъци могат (и трябва) също да бъдат рециклирани

Органичните отпадъци могат (и трябва) също да бъдат рециклирани.

И този проблем обаче си има решение: разработените наскоро биоразградими торби за компост, които се разграждат за четири седмици в завода за компостиране. Но как така?! Нали са от пластмаса? Обяснението е в строежа на самата пластмаса: материалът се състои отчасти от разграждащ се полимер на петролна основа Ecoflex® FS и полилактична киселина, произведена от царевична скорбяла. От полилактичната киселина, която се извлича изцяло от възобновяеми суровини, при комбинирането й с Ecoflex® се получава еластична пластмаса, която може да се използва за направа на различни продукти, включително чували за боклук. В контролираните условия на завода за компост – висока температура и влажност, плюс строго определени нива на кислород – микроорганизми като бактерии и гъби разлагат пластмасата на вода, въглероден двуокис и биомаса. С други думи, те превръщат и чувала, и биологичните отпадъци в ценен компост.

Чувалите за боклук са здрави и устойчиви на скъсване дори ако съдържат мокри отпадъци. Те не позволяват течове от чаени торбички или остатъци от плодове, което намалява неприятната миризма.

Принципа на действие на биоразградимите чували за боклук

Превръщане на отпадъците в енергия

Но за какво служи компостът? Най-простото му приложение е като тор за селскостопански култури. Има обаче и друго решение, което е много по-ефективно и в крак с времето: производство на биогаз. Всички видове органична материя, включително оборски тор, могат да се използват за производство на биогаз. Биогаз се отделя при анаеробно смилане на биоразградими материали (поредица от процеси, при които материалите се разлагат от действието на микроорганизми в безкислородна среда). Биогазът съдържа между 45 и 70% метан, който гори, като освободената енергия позволява биогазът да се използва като гориво. Често биореактори се строят в границите на животновъдни ферми, като генерираната енергия се използва за готвене, отопление, както и за захранване с електричество на цялата ферма, която става енергийно самодостатъчна.

 

 

Източник: Chemgeneration